Barnskötareutbildning

Vill du arbeta med barn i förskolan? Här kan du läsa mer om vår barnskötarutbildning.

Barnskötarutbildningen är en yrkesutbildning på gymnasienivå. Efter genomförd kurs och godkänd praktik har du goda möjligheter att få ett arbete inom både fristående och kommunala förskolor. Utbildningen är CSN-berättigad.

När du läser till barnskötare på Eslövs folkhögskola, får du praktiska och teoretiska kunskaper om hur barn utvecklas under åren innan de börjar skolan. Under kursen går vi igenom pedagogiska teorier så att du kan arbeta i förskolan och främja barns utveckling. Du får kunskap om förskolans läroplan som är integrerad i all undervisning. Du får också delta i övningar som rollspel och lekar, där barns utveckling och lärande är i fokus.

Exempel på kursinnehåll:

  • barns lärande och växande
  • skapande verksamhet
  • pedagogiskt arbete
  • utepedagogik
  • kommunikation
  • praktik – lärande i arbetslivet

Kursdeltagarna är med och planerar, genomför och analyserar de olika kursmomenten. Kursen genomsyras av ett yrkesetiskt och professionellt synsätt.

Efter genomförd kurs och godkänd praktik kommer du att ha med dig en examen motsvarande gymnasiets barn- och fritidsprogram.

En vecka på Barnskötarutbildningen

Utbildningen är på heltid. Undervisningen sker i form av föreläsningar och praktiska övningar. Klassen arbetar i perioder i mindre grupper så att deltagarna kan dela erfarenheter och insikter med varandra.

Barnskötarutbildningen innehåller också flera praktiska ämnen som musik, bild, drama och idrott.

Utbildningen utvärderas och utvecklas hela tiden tillsammans med deltagarna – du som läser på barnskötarutbildningen behöver vara aktiv och bidra till klassen.

APL - Arbetsplatsförlagt lärande

En viktig del av Barnskötarutbildningen är de praktikperioder, APL, som du genomför när du går hos oss. Genom praktiken tillgodogör du dig kunskaper och får samtidigt viktiga erfarenheter av din framtida roll som barnskötare. Du får prova på yrkesrollen och får genom dina handledare ett professionellt perspektiv på förskolan.

Det arbetsplatsförlagda lärandet ska leda till:

  • att du omvandlar dina teoretiska kunskaper till praktisk användning under handledning
  • att du får ett professionellt perspektiv på dig själv, yrket och yrkesrollen.

Examinationsformer:
Aktiv närvaro, inlämningsuppgift och loggboksanteckningar, praktikbesök av handledare från skolan samt godkänt bedömningsunderlag.

Ansvaret för att hitta praktikplats ligger hos dig som deltagare. Eslövs folkhögskola har ett brett nätverk av arbetsplatser som har erfarenhet av att ta emot praktikanter från Barnskötarutbildningen som du får tillgång till.

Inför praktiken behöver du tänka på att de flesta arbetsplatser kräver ett utdrag från polisens belastnings- och misstankeregister.

Vad händer efter utbildningen?

Det råder brist på barnskötare i förskolan. Efter godkända studier på Eslövs folkhögskolas barnskötarutbildning har du goda möjligheter att gå direkt ut i arbetslivet.

 

Hur ansöker jag?

Du behöver ha en gymnasieexamen eller minst 2 års avklarade studier på gymnasienivå med minst betyget E i Sv 2, En 5 och Ma 1a eller motsvarande behörighet från folkhögskola.

Terminsavgift: 1 200 kr/termin

Ansökan kursstart ht 2022 öppnar den 31 januari -22.

Kontakt